Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Phúc Thọ - Hà Nội.

Thứ ba - 07/03/2017 09:24
Thực hiện Chương trình số 04-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Căn cứ nghị quyết của chi bộ trường THPT Phúc Thọ, Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Phúc Thọ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể sau:

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHÚC THỌ
 
Số:  06/KH-CĐPT
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên
Trường THPT phúc Thọ - Hà Nội.
 
         
Thực hiện Chương trình số 04-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 14/02/2017 của Liên đoàn Lao động thành phố, Kế hoạch số 06/ KH-CĐGD ngày 23/02/2017 của Công đoàn Giáo dục Hà Nội về Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Phúc Thọ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
          - Phát huy sức mạnh của đội ngũ CBGV-NV nhà trường, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.
          - Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV-NV là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc xây dựng đội ngũ CBGV-NV nhà trường “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp.
          - Thực hiện Quy định các chuẩn mực xử sự trong giảng dạy, công tác; trong quan hệ xã hội là định hướng cho CBGV-NV các chuẩn mực trong giải quyết công việc với nhà trường, gia đình và xã hội.
2. Yêu cầu
          - Tập trung tuyên truyền và triển khai sâu rộng Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố, các kế hoạch của Ngành GD&ĐT, của Công đoàn Ngành đến toàn thể CBGV-NV nhà trường, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBGV-NV, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
          - Việc tổ chức triển khai thực hiện phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục, cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.
1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, gắn với xây dựng nhà trường đạt chuẩn văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa tiến bộ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
          - Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động CBGV-NV thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô”gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”,nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 04-CTr/TU về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020.
          - Tuyên truyền những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, truyền thống của đội ngũ nhà giáo, thi đua lập thành tích góp phần thực hiện nghị quyết 29 của BCH Trung ương đảng về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Thủ đô và đất nước.
          - Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ CBGV,NV trong toàn ngành GD&ĐT Thủ đô phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan và thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” và “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử đến toàn thể CBGV-NV nhà trường.
          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy tắc ứng xử của CBGV-NV nhà trường gắn với việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Năm kỷ cương hành chính 2017, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nhiệm vụ của CBGV-NV.
          - Tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền,vận động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đảm bảo thiết thực; vận động toàn thể mỗi CBGV-NV nhà trường thực hiện tốt các chuẩn mực của Quy tắc ứng xử.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy tắc ứng xử trong CBGV-NV. Định kỳ, tổ chức kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo. Xây dựng các mô hình, cách làm hay để nhân rộng.
          - Tập trung nghiên cứu bổ sung quy định của Quy tắc ứng xử vào các quy chế, quy định, nội quy của các cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.
          - Tổ chức đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa đối với toàn thể CBGV-NV.  
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ kế hoạch của Công đoàn Giáo dục Hà Nội và tình hình thực tiễn CBGV-NV nhà trường xây dựng tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền, vận động CBGV-NV thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong nhà trường.
- Phối hợp với BGH nhà trường tập trung nghiên cứu bổ sung những nội dung của Quy tắc ứng xử vào các quy chế, quy định, nội quy của nhà trường; Đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử vào nội dung thi đua của tập thể cá nhân hàng năm.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Quy tắc ứng xửtrongtừng học kỳ, tổ chức khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể và các cá nhân tiêu biểu.
          Ban chấp hành Công đoàn đề nghị các tổ công đoàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
 
Nơi nhận:                                                                 
- Ban Chi uỷ (Để báo cáo);
- Các tổ công đoàn (Để thực hiện);
- Lưu CĐ.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Khuất Duy Hiến
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bảng xếp hạng thi đua tuần
Tên lớp Xếp hạng
10A1 1
10A2 2
10A3 3
Xem chi tiết
Mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây