Lớp 10A1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Lý - Dũng GDKT&PL - Xuân Toán - Tuấn TD - Long Lý - Dũng QP&AN - Khoa
Hoá - Hải.H Toán - Tuấn NNgữ - Nga GDĐP - Dũng Sử - Hương.Sử GDKT&PL - Xuân
NNgữ - Nga Toán - Tuấn Lý - Dũng Toán - Tuấn Tin - Mai
NNgữ - Nga Tin - Mai Văn - K.Lan Hoá - Hải.H Văn - K.Lan
HĐTNHN - Hải.H Văn - K.Lan Văn - K.Lan HĐTNHN - Hải.H TD - Long